เวลาที่เซอร์เวอร์ : 23:31:25 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.212 วันนี้ เวลา 23.28:24 น.
2Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 23.23:41 น.
3Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 23.22:31 น.
4Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 23.18:59 น.
5Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 23.15:27 น.
6Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 23.14:42 น.
7Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 23.14:17 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 23.13:14 น.
9Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 23.11:55 น.
10Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 23.09:34 น.
11Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 23.07:13 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 23.06:20 น.
13Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 23.04:52 น.
14Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 23.01:20 น.
15Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 23.00:10 น.
16Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.51:56 น.
17Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.47:13 น.
18Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.46:03 น.
19Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.42:31 น.
20Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.40:10 น.
21Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.38:59 น.
22Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.36:38 น.
23Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.34:17 น.
24Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 22.33:07 น.
25WebCrawler search 51.75.14.187 วันนี้ เวลา 22.30:11 น.
26Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 22.29:34 น.
27Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.26:03 น.
28Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 22.24:52 น.
29Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.22:31 น.
30Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 22.21:20 น.
31Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 22.21:19 น.
32Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.20:10 น.
33Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.18:59 น.
34Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.17:48 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 22.17:08 น.
36Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 22.16:38 น.
37Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.15:27 น.
38Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.14:17 น.
39Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 22.13:06 น.
40Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.11:55 น.
41Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 22.10:45 น.
42Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 22.09:34 น.
43Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 22.08:26 น.
44Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.07:13 น.
45Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.04:52 น.
46Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 22.03:41 น.
47Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.02:31 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 22.01:58 น.
49Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 22.01:27 น.
50Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 22.00:10 น.
51Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.58:59 น.
52Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 21.58:58 น.
53Google 66.249.79.212 วันนี้ เวลา 21.57:48 น.
54Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 21.56:38 น.
55Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.50:45 น.
56Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 21.49:34 น.
57Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 21.48:07 น.
58Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.47:13 น.
59Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 21.46:03 น.
60Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.44:52 น.
61Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 21.43:41 น.
62Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 21.40:02 น.
63Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 21.37:49 น.
64Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.36:38 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 21.35:32 น.
66Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 21.34:52 น.
67Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.34:17 น.
68Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 21.33:06 น.
69Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 21.30:34 น.
70Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.28:24 น.
71Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.21:20 น.
72Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.21:06 น.
73Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 21.15:27 น.
74Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 21.14:17 น.
75Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.13:06 น.
76Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.11:56 น.
77Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 21.07:13 น.
78Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 21.03:41 น.
79Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 21.02:31 น.
80Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 21.02:10 น.
81Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.01:20 น.
82Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 21.00:10 น.
83Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.53:06 น.
84Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.52:42 น.
85Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.50:45 น.
86Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.49:34 น.
87Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 20.48:24 น.
88Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.47:13 น.
89Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.46:03 น.
90Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.44:52 น.
91Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.43:41 น.
92Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.42:31 น.
93Google 66.249.79.176 วันนี้ เวลา 20.41:20 น.
94Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.40:10 น.
95Google 66.249.79.172 วันนี้ เวลา 20.38:59 น.
96Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 20.37:48 น.
97Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 20.36:38 น.
98Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.48 วันนี้ เวลา 20.34:32 น.
99Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 20.33:46 น.
100Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.24:52 น.
101Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.24:18 น.
102Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.23:41 น.
103Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.22:31 น.
104Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 20.21:20 น.
105Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 20.20:30 น.
106Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.20:10 น.
107Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.17:48 น.
108Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.16:38 น.
109Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.15:27 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 20.14:47 น.
111Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.14:17 น.
112Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.13:06 น.
113Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 20.11:55 น.
114Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 20.09:53 น.
115Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 20.09:34 น.
116Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 20.04:52 น.
117Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 20.02:31 น.
118Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.01:20 น.
119Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 20.00:10 น.
120Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 19.58:59 น.
121Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 19.57:48 น.
122Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 19.51:55 น.
123Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 19.47:13 น.
124Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 19.43:41 น.
125Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 19.42:31 น.
126Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 19.40:10 น.
127Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 19.36:38 น.
128Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 19.31:55 น.
129Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 19.26:03 น.
130Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 19.23:41 น.
131Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 19.21:20 น.
132Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 19.20:10 น.
133Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 19.18:59 น.
134Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 19.11:56 น.
135Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 19.10:45 น.
136Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 19.09:34 น.
137Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 19.07:13 น.
138Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 18.59:07 น.
139Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 18.57:20 น.
140Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 18.55:12 น.
141Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 18.54:05 น.
142Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 18.50:17 น.
143Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 18.47:27 น.
144Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 18.44:38 น.
145Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 18.38:59 น.
146Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 18.37:34 น.
147Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 18.36:10 น.
148Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 18.34:45 น.
149Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 18.34:10 น.
150Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 18.33:20 น.